Lek480

Ky libër është një udhëzues praktik për mësuesit që dëshirojnë të bëjnë hulumtime në klasat e në shkollat e tyre, për të përmirësuar praktikën e mësimdhënies. Hulumtimi në klasë është një veprim i ndërmarrë nga mësuesit për të përmirësuar mësimdhënien e tyre ose të një kolegu, për të testuar teoritë arsimore në praktikë ose si një mjet për vlerësimin e zbatimin e përparësive të shkollës si një e tërë. Vizioni i autorit në këtë libër është më shumë për mësuesit, që të zgjerojnë rolin e tyre për të përfshirë reflektimin sistematik për profesionin që ushtrojnë, në mënyrë që ta përmirësojnë atë.

Gjendja në magazinë:
ISBN:
9789928476623
Autor:
David Hopkins