1. Hyrje

Mirë se vini në LibRe("Platforma", "ne", "jona", )  Këto Kushte të Përdorimit rregullojnë përdorimin e faqes sonë të internetit libre.al..

Politika jonë e privatësisë gjithashtu rregullon përdorimin nga ju të Shërbimit tonë dhe                    shpjegon se si ne mbledhim, ruajmë dhe zbulojmë informacionin e marrë nga përdorimi i                faqes sonë të internetit.    Marrëveshja juaj me ne përfshin këto Kushte të Përdorimit dhe Politikën tonë të Privatësisë. Ju        pranoni që keni lexuar dhe kuptuar dhe bini dakord që të lidheni këtë Marrëveshje.

Nëse nuk jeni dakord me Marrëveshjen, atëherë mund të mos përdorni këtë Shërbim, por ju lutemi na tregoni arsyet duke na dërguar me email në info@libre.al në mënyrë që të mund të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje.

Këto Kushte të Përdorimit zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që dëshirojnë të përdorin Shërbimin e ofruar nga faqja jonë.

 

2. Komunikimet

Duke përdorur shërbimin tonë, ju pranoni të merrni materialet të ndryshme promovuese, njoftime dhe informacione të tjera që mund të dërgojmë. Ju mund të zgjidhni të mos merrni këto komunikime nga ne duke ç’abonuar ose duke dërguar një email në info@libre.al.

 

3. Blerjet

Nëse dëshironi të blini ndonjë produkt ose shërbim të bërë të disponueshëm përmes platformës Libre.al, mund t'ju kërkohet të jepni informacione të caktuara në lidhje me blerjen tuaj, duke përfshirë numrin e kartës suaj të kreditit ose debitit, datën e skadimit të kartës suaj , adresën

Ju bini dakord dhe garantoni që:

 (i) ju keni të drejtën ligjore të përdorni kartën me të cilën do të bëni pagesat e shërbimeve të marra;

dhe se (ii) informacioni që na ofroni është i vërtetë, i saktë dhe i plotë.

Ne mund të përdorim shërbime të ofruara nga palëve të treta me qëllim lehtësimin e pagesës dhe përfundimin e blerjeve. Duke paraqitur informacionin tuaj, ju na jepni të drejtën për të siguruar informacionin për këto palë të treta që i nënshtrohen Politikës sonë të Privatësisë.

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar ose anuluar porosinë tuaj në çdo kohë për arsyet si më poshtë: - disponueshmëria e produktit ose shërbimit;

- gabime në përshkrimin ose çmimin e produktit ose shërbimit;

- gabim në porosinë tuaj

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë ose anulojmë porosinë tuaj nëse dyshojmë për mashtrim ose për një transaksion të paautorizuar ose të paligjshëm.

 

4. Përmbajtja

Shërbimi i ofruar nga platforma jonë ju lejon të ruani dhe të përdorni informacione të caktuara, tekst, grafikë, imazhe, video ose material tjetër por nuk ju lejon që ti ndani ato me të tjerët. Ju mbani përgjegjësi ligjore për shpërndarjen e paligjshme të materialeve të ofruara nga platforma.

Ne rezervojmë të drejtën të mbyllim llogarinë e kujtdo që rezulton se janë shkelur të drejtat e autorit.

E gjithë përmbajtja/materialet e publikuara në këtë platformë janë pronë e LibRe ose përdoren me anë të një marrëveshjeje për përdorim sipas termave të referencës dhe kontratës me autorët apo mbajtësit e të drejtës së autorit. Ju nuk mund të shpërndani, modifikoni, transmetoni, ripërdorni, shkarkoni, ripostoni, kopjoni ose përdorni materialet në platformë, qoftë plotësisht ose pjesërisht, për asnjë arsye. 

 

5. Analizimi i informacionit

Ne mund të përdorim shërbime të ofruara nga palë të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

 

6. Llogaritë

Kur krijoni një llogari në platformën tonë, ju garantoni se jeni mbi moshën 18 vjeç dhe se informacioni që na jepni është i saktë dhe i plotë. Informacioni i pasaktë, jo i plotë ose i vjetëruar mund të sjellë në mbylljen e menjëhershëm të llogarisë tuaj.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ju bini dakord të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet ose veprimet që ndodhin nën llogarinë tuaj dhe/ose fjalëkalimin tuaj. Ju duhet të na njoftoni menjëherë pasi të bëheni të vetëdijshëm për çdo shkelje të sigurisë ose përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.

Ju nuk mund të përdorni si “emër përdorimi” emrin e një personi ose entiteti tjetër ose që nuk është i disponueshëm ligjërisht për përdorim, një emër ose markë tregtare që i nënshtrohet ndonjë të drejte të një personi ose entiteti tjetër përveç jush pa autorizimin e duhur. Ju nuk mund të përdorni si “emër përdoruesi” asnjë emër që është fyes, vulgar ose i pahijshëm.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shërbimin, të mbyllim llogaritë, të heqim ose modifikojmë përmbajtje, ose të anulojmë porositë sipas gjykimit tonë në raste të identifikimit të rasteve dyshuese për sa u përmend më sipër. 

 

7. Pronësia intelektuale

Shërbimi dhe përmbajtja e tij origjinale, tiparet dhe funksionaliteti janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e LibRe. Shërbimi mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare dhe ligje të tjera të vendit dhe të huaja. Markat tona tregtare nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim pa miratimin paraprak me shkrim të LibRe.

 

8. Politika e së drejtës së autorit

 Ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Është politika jonë t'i përgjigjemi çdo pretendimi që përmbajtja e postuar në platformën tonë shkel të drejtën e kopjimit ose të drejta të tjera të pronës intelektuale të çdo personi ose entiteti.

Nëse mendoni se ju është shkelur e drejta juaj e autorit, ose jeni i autorizuar në emër të dikujt tjetër dhe besoni se vepra e mbrojtur nga e drejta e autorit është kopjuar në një mënyrë që përbën shkelje, ju lutemi paraqisni pretendimin tuaj me email në info@libre.al, me titullin: "Shkelja e të Drejtave të Autorit" dhe përfshini në pretendimin tuaj një përshkrim të hollësishëm të shkeljes së pretenduar.

 

9. Raportimi i Gabimeve

Ju mund të na drejtoheni ose drejtpërdrejt në info@libre.al ose përmes faqeve dhe shërbimeve të palëve të treta për informacione në lidhje me gabimet, sugjerimet për përmirësime, idetë, problemet, ankesat dhe çështje të tjera në lidhje me Shërbimin tonë.

 

10. Lidhje me faqe të tjera në internet

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga LibRe.

LibRenuk ka kontroll dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta.

 

11. Ndryshimet në shërbim

Ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr ose ndryshuar Shërbimin tonë, dhe çdo shërbim ose material që ne ofrojmë përmes platformës, në diskrecionin tonë dhe pa qenë e nevojshme të bëjmë njoftim. Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye qasja në platformë është e padisponueshme në çdo kohë ose për ndonjë periudhë për shkaqe që nuk varen nga. Ne mund të kufizojmë qasjen e përdoruesve në disa për një pjesë ose të gjithë pjesën e Shërbimit, përfshirë këtu edhe përdoruesit e regjistruar.

 

 

12. Ndryshimet në Kushtet e Përdorimit

Ne mund të ndryshojmë Kushtet e Përdorimit në çdo kohë duke postuar kushtet e ndryshuara në këtë faqe. Është përgjegjësia juaj të rishikoni këto Kushte në mënyrë periodike.

 

Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Platformës pas postimit të Kushteve të rishikuara do të thotë që ju të pranoni dhe bini dakord për ndryshimet. Ju duhet që gjatë përdorimit  ta kontrolloni këtë faqe në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim sepse ato janë të detyrueshme për ju.

Duke vazhduar të përdorni Shërbimin tonë pasi çdo rishikim të bërë, ju pranoni të zbatoni kushtet e rishikuara. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e reja, nuk jeni më i autorizuar të përdorni Shërbimin.

 

13. Mirënjohje & Kontakt

Duke përdorur shërbimin ose shërbime të tjera të ofruara nga ne, ju pranoni që i keni lexuar këto Kushte të Përdorimit dhe pranoni që t’i zbatoni ato.

Ju lutemi dërgoni sugjerime, komentet, kërkesat tuaja për mbështetje teknike me email: info@libre.al